ISMS & Chứng chỉ ISO 27001 là gì?

Information Security Management System, hay ISMS, có thể hiểu là một bộ qui định (như chính sách, qui trình, hướng dẫn, biểu mẫu…) được thực hiện trong một tổ chức (doanh nghiệp, trường học) để đảm bảo hệ thống thông tin của tổ chức được an ninh, an toàn một cách phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức. Tôi nghĩ rằng phát biểu trên là chính xác, nhưng còn rất trừu tượng,…

Xem chi tiết
1 2 3 84