Kiểm toán viên CNTT là gì? Một vai trò quan trọng để đánh giá rủi ro

Kiểm toán viên CNTT là gì? Một vai trò quan trọng để đánh giá rủi ro
5 (100%) 3 votes

Kiểm toán viên CNTT chịu trách nhiệm phân tích và đánh giá cơ sở hạ tầng công nghệ của một tổ chức để tìm ra các vấn đề về hiệu quả, quản lý rủi ro và tuân thủ.

Kiểm toán viên CNTT là gì?

Kiểm toán viên CNTT chịu trách nhiệm phân tích và đánh giá cơ sở hạ tầng công nghệ của công ty để đảm bảo các quy trình và hệ thống chạy chính xác và hiệu quả, trong khi vẫn an toàn và đáp ứng các quy định tuân thủ. Kiểm toán viên CNTT cũng xác định bất kỳ vấn đề CNTT nào thuộc về kiểm toán, cụ thể là các vấn đề liên quan đến bảo mật và quản lý rủi ro. Nếu các vấn đề được xác định, kiểm toán viên CNTT có trách nhiệm truyền đạt kết quả của họ cho những người khác trong tổ chức và đưa ra các giải pháp để cải thiện hoặc thay đổi các quy trình và hệ thống để đảm bảo an ninh và tuân thủ.

Vai trò kiểm toán viên CNTT

Vai trò của kiểm toán viên CNTT bao gồm phát triển, thực hiện, kiểm tra và đánh giá các thủ tục đánh giá kiểm toán. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các dự án kiểm toán liên quan đến CNTT và CNTT bằng cách sử dụng chuẩn kiểm toán CNTT đã được thiết lập trong tổ chức của bạn. Quá trình kiểm toán có thể mở rộng đến các mạng, phần mềm, chương trình, hệ thống truyền thông, hệ thống bảo mật và bất kỳ dịch vụ nào khác dựa trên cơ sở hạ tầng công nghệ của công ty.

Đó là một vai trò thiết yếu đối với các tổ chức dựa vào công nghệ do một lỗi kỹ thuật nhỏ hoặc sai lầm có thể làm gợn sóng và ảnh hưởng đến toàn bộ công ty. Kiểm toán CNTT rất quan trọng để đánh giá kiểm soát nội bộ và các quy trình trong nỗ lực giữ cho tổ chức và dữ liệu của nó được an toàn khỏi các mối đe dọa bên ngoài hoặc bên trong.

Trách nhiệm kiểm toán CNTT

Là một kiểm toán viên CNTT, bạn sẽ chịu trách nhiệm điều hành một số cuộc kiểm toán về các quy trình và công nghệ của tổ chức. Kiểm toán CNTT cũng được gọi là kiểm toán xử lý dữ liệu tự động (ADP) và kiểm toán máy tính. Trước đây, kiểm toán CNTT cũng được coi là kiểm toán xử lý dữ liệu điện tử (EDP). Các công ty cũng có thể thực hiện kiểm toán bảo mật thông tin (IS) để đánh giá các quy trình bảo mật và quản lý rủi ro của tổ chức. Quy trình kiểm toán CNTT thường được sử dụng để khẳng định tính toàn vẹn dữ liệu, bảo mật, phát triển và quản trị CNTT .

Có một số loại kiểm toán CNTT, bao gồm:

 • Quy trình đổi mới công nghệ: quy trình kiểm toán tạo hồ sơ rủi ro cho các dự án hiện tại và tương lai, tập trung vào kinh nghiệm của công ty với các công nghệ đó và vị trí của nó trên thị trường
 • Kiểm toán so sánh đổi mới: kiểm toán xem xét khả năng đổi mới của một tổ chức so với các đối thủ cạnh tranh và đánh giá công ty sản xuất sản phẩm mới tốt như thế nào
 • Kiểm toán vị trí công nghệ: kiểm toán kiểm tra công nghệ hiện tại trong tổ chức và các công nghệ trong tương lai sẽ cần được áp dụng
 • Hệ thống và ứng dụng: một quy trình kiểm toán đánh giá cụ thể xem các hệ thống và ứng dụng có được kiểm soát, đáng tin cậy, hiệu quả, an toàn và hiệu quả không
 • Các cơ sở xử lý thông tin: một cuộc kiểm toán để đánh giá khả năng sản xuất các ứng dụng của một tổ chức ngay cả trong các điều kiện đột phá
 • Phát triển hệ thống: kiểm toán để xác minh rằng các hệ thống đang được phát triển phù hợp với tổ chức và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển
 • Quản lý CNTT và kiến trúc doanh nghiệp: kiểm toán cơ cấu tổ chức của quản lý CNTT để xử lý thông tin
 • Máy khách, máy chủ, viễn thông, mạng nội bộ và extranet: kiểm tra để kiểm tra các điều khiển trên các máy chủ và mạng được kết nối với máy khách.

Kỹ năng kiểm toán viên CNTT

Các kỹ năng bạn cần với tư cách là kiểm toán viên CNTT sẽ khác nhau tùy thuộc vào vai trò và ngành cụ thể của bạn, nhưng có một bộ kỹ năng chung mà tất cả các kiểm toán viên CNTT cần để thành công. Một số kỹ năng thường được tìm kiếm nhất cho các ứng viên kiểm toán viên CNTT bao gồm:

 • Cơ sở hạ tầng và bảo mật CNTT
 • Kiểm toán nội bộ
 • Rủi ro CNTT
 • Phân tích dữ liệu
 • Các công cụ phân tích và hiển thị dữ liệu (ACL, MS Excel, SAS, Tableau)
 • Quản lý rủi ro bảo mật
 • Kiểm tra an ninh và kiểm toán
 • Bảo mật máy tính
 • Các chuẩn mực kiểm toán nội bộ bao gồm SOX, MAR, COSO và COBIT
 • Kỹ năng tư duy phân tích và phê phán
 • Kĩ năng giao tiếp

Yêu cầu công việc kiểm toán viên CNTT

Vị trí kiểm toán viên CNTT cấp đầu vào yêu cầu ít nhất một bằng cử nhân về khoa học máy tính, hệ thống thông tin quản lý, kế toán hoặc tài chính. Bạn sẽ muốn có một nền tảng vững chắc về CNTT hoặc IS và kinh nghiệm về kế toán công hoặc kiểm toán nội bộ. Công việc đòi hỏi một bộ kỹ năng kỹ thuật mạnh mẽ, chú trọng mạnh mẽ vào các kỹ năng bảo mật, nhưng bạn cũng sẽ cần các kỹ năng mềm như giao tiếp. Bạn sẽ chịu trách nhiệm không chỉ xác định các vấn đề trong quá trình kiểm toán CNTT mà còn giải thích cho các nhà lãnh đạo bên ngoài CNTT những gì sai và những gì cần thay đổi. Kỹ năng tư duy phân tích và phê bình cũng rất quan trọng, vì bạn sẽ cần đánh giá dữ liệu để tìm xu hướng và mô hình để xác định các vấn đề về bảo mật và cơ sở hạ tầng CNTT.

Hãy like và chia sẽ bài viết:
20