Trang chủ Dịch vụ Tư vấn phát triển chính sách thủ tục IT

Tư vấn phát triển chính sách & thủ tục IT
( Tuân thủ chính sách IT hỗ trợ kinh doanh tốt nhất )

1. Chính sách và thủ tục sử dụng CNTT cung cấp một nền tảng quan trọng về bảo mật, an ninh thông tin cho bất kỳ tổ chức doanh nghiệp nào.
Infochief có thể giúp doanh nghiệp của bạn xây dựng các chính sách, thủ tục sử dụng CNTT bổ sung vào chiến lược kinh doanh tổng thể. Hỗ trợ doanh nghiệp của bạn đạt được và duy trì tuân thủ với các quy định hiện hành.
Chính sách CNTT bao gồm các báo cáo liên quan đến việc sử dụng đúng thiết bị phần cứng, phần mềm, dịch vụ IT,.. phân biệt giữa nhiệm vụ thực hiện và thủ tục quản trị, đưa ra các hướng dẫn chấp thuận sử dụng.
- Các chính sách IT phải được định nghĩa rõ ràng về trách nhiệm của người sử dụng, nhân viên, quản trị viên IT, người quản lý và được thực hiện triển khai, giám sát bởi công cụ quản lý bảo mật hoặc các biện pháp xử phạt.
- Thủ tục IT nhằm cung cấp các phương pháp đảm bảo thực hiện công việc liên quan đến ứng dụng hệ thống IT theo tiêu chuẩn đã quy định.
Chúng tôi tin rằng các chính sách và thủ tục đạt được hiệu quả sử dụng hỗ trợ kinh doanh tốt nhất khi chúng được thiết kế một cách xúc tích, ngắn gọn, dễ nhớ, và dễ thực hiện tuân thủ. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để phát triển các chính sách và thủ tục dựa theo từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và dựa trên thực tế cũng như phù hợp với nhu cầu kinh doanh của tổ chức, văn hóa và phong cách quản lý.

2. Hãy liên lạc với chúng tôi ngay để trao đổi về nhu cầu xây dựng và phát triển các thủ tục chính sách sử dụng CNTT cho doanh nghiệp của bạn.
Chúng tôi có thể:
1. Xác định và phát triển những loại chính sách và thủ tục CNTT nào cần thiết phải có để hỗ trợ an toàn thông tin, hoạt động kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp của bạn.
2. Hỗ trợ việc xây dựng sổ tay, cẩm nang sử dụng IT cho người sử dụng trong doanh nghiệp.
3. Xem xét, đánh giá lại các chính sách, thủ tục IT hiện tại và xác định những nội dung, định dạng cần thay đổi nhằm đảm bảo thực hiện tuân thủ tốt hơn.

Phí dịch vụ tham khảo:
46.000.000 đồng - 140.000.000 đồng ~ ($2.000 - $6.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)


  Xem thêm:

     -  IT Outsourcing & Dịch vụ quản lý IT
     -
Tư vấn tái cấu trúc tổ chức IT
     -
Tư vấn phát triển chính sách thủ tục IT
     -
Tư vấn xây dựng quy trình quản lý dịch vụ IT (ITIL / ITSM)
     -
Tư vấn kiểm tra đánh giá hệ thống IT
     -
Tư vấn xây dựng chiến lược IT
     -
Tư vấn dịch vụ CIO-CTO