Trang chủ Dịch vụ Tái cấu trúc tổ chức IT

TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC IT
( Chuẩn hóa mô hình quản lý IT )

1. Nội Dung Dịch Vụ Tái Cấu Tổ Chức và Quy Trình Vận Hành CNTT

Bộ phận IT trong doanh nghiệp có thể rất đa dạng với các nhóm chức năng khác nhau như: Quản trị mạng và bảo mật hệ thống, Phát triển ứng dụng, Hỗ trợ dịch vụ IT, và Phòng quản lý dự án...vv . Quy mô nhân sự IT có thể từ vài người cho đến hàng trăm người. Để quản lý và điều hành hoạt động của một bộ máy như vậy, đòi hỏi người quản lý IT, nhà lãnh đạo IT phải có nhiều kinh nghiệm, phương pháp tổ chức cũng như công cụ hỗ trợ đắc lực đủ mạnh để: Xây dựng mục tiêu hàng năm; phân công; kiểm soát và đánh giá mọi hoạt động hàng ngày của từng nhóm chức năng đã và đang diễn ra trong tổ chức của mình.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn thay đổi và phát triển. Bộ phận hay tổ chức CNTT của doanh nghiệp cũng phải được tổ chức lại một cách linh hoạt về con người, quy trình, công nghệ nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh hiện tại cũng như thích nghi với những yêu cầu thay đổi của doanh nghiệp.
Một mô hình hoạt động IT thích hợp sẽ cung cấp được sự linh hoạt từ việc cung cấp, hỗ trợ dịch vụ IT tốt nhất cho đến thể hiện vai trò quản lý then chốt của những người quản trị kỹ thuật và các nhà quản lý cấp cao quản lý bộ máy IT hoạt động hỗ trợ kinh doanh hiệu quả.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi sẽ định nghĩa những gì có thể bộ máy CNTT cần thiết phải thay đổi trong tương lai sắp đến của các mô hình hoạt động khác nhau theo các đối tượng: Tổ Chức, Con người, Quy trình và Công nghệ:
- Cấu trúc tổ chức: Cơ cấu tổ chức CNTT phục vụ mục đích của bộ phận CNTT, phụ thuộc vào chiến lược của doanh nghiệp. Quản lý CNTT phải lựa chọn cơ cấu thích hợp nhất dựa trên nhu cầu của họ. Nếu cấu trúc không phù hợp với mục đích, vấn đề sẽ bắt đầu phát sinh trong hoạt động, vai trò, truyền thông và nhiều vấn đề khác.
- Con người:
Các yêu cầu kỹ năng cần thiết để hỗ trợ quy trình hoạt động IT và hạ tầng công nghệ và mối liên hệ ràng buộc giữa nhân viên IT và kinh doanh.
- Quy trình: Những quy trình IT quan trọng nào mà bộ phận IT cần phải được chú trọng để hỗ trợ cho khách hàng và nhiệm vụ của tổ chức IT.
- Công nghệ: Hạ tầng công nghệ nào tốt nhất thích hợp để hỗ trợ cho quy trình kinh doanh.


2. Các bước thực hiện

Chúng tôi sẽ làm việc với đại diện doanh nghiệp và bộ phận CNTT để xác định mô hình IT hoạt động phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực kinh doanh và quy mô quản lý bằng cách:

1. Xác định yêu cầu bằng cách khảo xác hiện trạng toàn bộ mô hình hoạt động, hệ thống và thực tế quản lý IT.
2. Đánh giá và phân tích dữ liệu được thu thập và bắt đầu phát triển mô hình hoạt động IT mà hỗ trợ được cho mục tiêu, chiến lược kinh doanh, quy mô của doanh nghiệp. Chúng tôi so sánh mô hình được đề xuất với xu hướng mô hình IT theo kỹ thuật mô hình chuẩn (Benchmark), và mô hình các công ty tham khảo khác.
3. Phát triển một số mô hình hoạt động thành hệ thống cụ thể và các tham số cần thiết về con người, quy trình và công nghệ. Bao gồm: Sơ đồ tổ chức chức năng, sơ đồ công nghệ, định nghĩa nhu cầu và vai trò trách nhiệm nguồn lực và tất cả các quy trình cần thiết.
4. Đưa ra các mô hình mà dự kiến sẽ phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
5. Xác định một lộ trình thực hiện triển khai thay đổi, bao gồm một kế hoạch quản lý thay đổi để đạt đến kết quả mong muốn.

3. Kết quả bàn giao

- Một tập hồ sơ tài liệu tổng hợp bao gồm: Khảo sát, phân tích đánh giá và đề nghị mô hình hoạt động IT phù hợp cần thiết bao gồm: Sơ đồ tổ chức chức năng, sơ đồ công nghệ, định nghĩa nhu cầu và vai trò trách nhiệm nguồn lực và tất cả các quy trình vận hành hệ thống IT:

- Sơ đồ tổ chức IT tổng thể & Vai trò trách nhiệm từng vị trí
- Sơ đồ tổ chức nhóm hạ tầng hệ thống IT
- Sơ đồ tổ chức nhóm lập trình ứng dụng
- Sơ đồ tổ chức nhóm quản lý cơ sở dữ liệu
- Sơ đồ tổ chức nhóm dự án IT
- Sơ đồ tổ chức nhóm Helpdesk/ ServiceDesk
- Danh sách bảng mô tả công việc tương ứng với chức danh.
- Danh sách yêu cầu kỹ năng cho từng vị trí chức danh trong tổ chức IT
- Bảng ma trận năng lực nhân viên IT
- Bảng phân tích nhu cầu tuyển dụng nhân lực IT trong tương lai
- Lộ trình kế hoạch thăng tiến cho từng vị trí
- Chỉ tiêu KPI cho từng vị trí

- Một số quy trình để nắm bắt thông tin vào báo cáo KPI cho các vị trí chủ chốt
- Một file thuyết trình PowerPoint để trình bày những phát hiện thực trạng và đề xuất mô hình thay thế, cũng như cách triển khai thay đổi.

 

Phí dịch vụ tham khảo:
120.000.000 đồng - 250.000.000 đồng ~ ($5.000 - $10.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc