Giảm gánh nặng quản trị hạ tầng CNTT cho CIO

Giảm gánh nặng quản trị hạ tầng CNTT cho CIO

Việc thuê ngoài các dịch vụ về CNTT giúp tạo điều kiện cho CIO tập trung vào những công nghệ cốt lõi phục vụ hoạt động kinh doanh, từ đó mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp. Trước đây, nhiều người vẫn nghĩ rằng công việc chính của CIO là quản trị hệ thống CNTT trong tổ chức bao gồm quản trị hạ tầng về CNTT, các ứng dụng nghiệp…

Xem chi tiết
1 2 3 4