Các hệ thống ứng dụng CNTT cơ bản cho doanh nghiệp

Các hệ thống ứng dụng CNTT cơ bản cho doanh nghiệp
5 (100%) 2 votes

Ứng dụng công nghệ thông tin vào chuổi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhìn chung bao gồm những hệ thống thuộc vào ba kênh quản lý chính:

Kênh Quản lý đầu vào

Hệ thống Quản lý Cung ứng vật tư (SCM – Supply Chain Management)
Hệ thống Quản lý mua hàng, nguyên vật liệu đầu vào

Kênh Quản lý đầu ra

Hệ thống Quản lý Bán Hàng (POS – Point Of Sales)
Hệ thống Quan hệ Khách Hàng (CRM – Customer Relationship Management)

Kênh Quản lý hoạt động doanh nghiệp

Hệ thống Quản lý Hành chánh văn phòng (OAM – Office Administrator Management)
Hệ thống Quản lý Nhân Sự (HRM – Humaan Resource Management)
Hệ thống Kế Toán và Tài Chính (FAM – Finance and Accouting Management)
Hệ thống Quản lý Kho (ICS – Inventory Control System)

Lộ trình ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp


Để ứng dụng tin học có hiệu quả và thành công, chúng tôi đề xuất một lộ trình triển khai ứng dụng CNTT trong DN bao gồm 5 giai đoạn:

1. Đầu tư cơ sở hạ tầng

Tạo ra môi trường truyền thông giữa các phòng ban, giữa công ty với các đối tác

2. Ứng dụng tin học ở mức sơ khai

Ứng dụng CNTT vào hoạt động của DN một cách đơn giản (Word, Excel, Email, Lịch công tác, Forum…)

3. Ứng dụng tin học ở mức tác nghiệp

Ứng dụng CNTT cho từng bộ phận: Quản lý nhân sự-tiền lương, quản lý bán hàng, quản lý kho, nguyên vật liệu, xây dựng hệ thống website tương tác với khách hàng…

4. Ứng dụng tin học ở mức chiến lược

Ứng dụng CNTT cho các mô hình quản trị tổng thể: ERP, SCM, CRM

Điều hành DN dựa trên số liệu trực tuyến và hướng tới phân tích quản trị.

5. Ứng dụng thương mại điện tử

DN dùng công nghệ Internet để hình thành các quan hệ thương mại điện tử (B2B, B2C, B2G)

Hãy like và chia sẽ bài viết:
20