KHÓA HỌC KIỂM TOÁN & ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG IT

 

Thời gian học: 2 buổi

Thông tin chi tiết:

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@infochief.com.vn 
  ĐT: (08) 22 467 086 / (08) 22 194 047

Hotline: 0907 000 277

 

Nội dung chi tiết

 Phần 1: Kiểm toán hệ thống IT là gì?
-  Đánh giá sơ bộ tổng quát hệ thống IT
-  Xác định phương pháp kiểm toán
 

Phần 2. Các hoạt động kiểm toán IT chính yếu
   1. Kiểm toán hoạt động quản lý IT
   - Kiểm toán về lập kế hoạch an ninh hệ thống
   - Kiểm toán về đánh giá rủi ro hệ thống
   - Kiểm toán về mua sắm hệ thống và dịch vụ IT

 
2. Kiểm toán hoạt động vận hành IT
   - Kiểm toán về đào tạo nâng cao nhận thức an toàn IT
   - Kiểm toán về quản lý cấu hình hệ thống IT
   - Kiểm toán về kế hoạch dự phòng
   - Kiểm toán về cách đối phó với các sự cố
   - Kiểm toán hoạt động bảo trì hệ thống
   - Kiểm toán bảo vệ phương tiện truyền thông
   - Kiểm toán bảo vệ vật lý và môi trường IT
   - Kiểm toán về an ninh nhân sự
   - Kiểm toán tích hợp thông tin và hệ thống

 
3. Kiểm toán kỹ thuật
   - Kiểm toán hoạt động truy cập
   - Kiểm toán về hoạt động kiểm toán
   - Kiểm toán về định danh người dùng và xác thực
   - Kiểm toán về bảo vệ hệ thống và truyền thông

Phần 3: Thủ tục và quy trình kiểm toán hệ thống IT
    - Lập kế hoạch kiểm toán
   - Tổ chức họp kick-off kiểm toán
   - Thu thập dữ liệu và kiểm tra kiểm soát kỹ thuật
   - Khắc phục các thiếu sót được xác định
   - Kiểm tra điều chỉnh lại rủi ro và đánh giá rủi ro
   - Phân tích và báo cáo kết quả
   - Ứng phó với những phát hiện
   - Phát hành báo cáo cuối cùng
 
Phần 4. Phụ lục Template & Ví dụ mẫu đính kèm

Các chuyên đề IT ngắn hạn (short course)
mà chúng tôi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp

 M1: Xây dựng định hướng chiến lược  IT trong doanh nghiệp
 
(2 buổi)

M2: Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT hiệu quả
 
(2 buổi)
 M3: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ User chuyên nghiệp
 
(2 buổi)
     
M4: Quản lý tài sản IT

 
(2 buổi)
 M5: Quản lý cấu hình IT

 
(2 buổi)
 M6: Quản lý thay đổi IT

 
(2 buổi)
     
 M7: Quản trị bảo mật thông tin

 
(2 buổi)
 M8: Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
 
(2 buổi)
 M9: Quản lý tuân thủ IT

 
(2 buổi)
     
 M10: Quản lý rủi ro IT

 
(2 buổi)
 M11: Kiểm toán hệ thống IT

 
(2 buổi)
 M12: Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
 
(2 buổi)
     
 M13: Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT

 
(2 buổi)
 M14: Quản lý hệ thống thông tin

 
(2 buổi)
 M15: Quản lý nhân viên IT

 
(2 buổi)
     
 M16: 90 Ngày đầu quản lý IT

 
(2 buổi)
 M17: Quản lý ngân sách IT

 
(2 buổi)
 M18: Lập kế hoạch dự án IT

 
(2 buổi)
 

 

   
 M19: Quản lý hạ tầng IT
(Data-center & Server-room)

 
(2 buổi)
 M20: Thiết kế giải pháp IT

 
(2 buổi)
 M21: Tổ chức và làm việc nhóm IT
 
(2 buổi)
     
 M22: Kỹ năng hỗ trợ User
 bằng điện thoại

 
(2 buổi)
 M23: Kỹ năng lắng nghe và
 giao tiếp với User

 
(2 buổi)
 M24: Kỹ năng làm việc với User khó tính
 
(2 buổi)
     
 M25: Kỹ năng giải quyết vấn đề IT

 
(2 buổi)
 M26: Kỹ năng viết tài liệu IT hỗ trợ

 
(2 buổi)
 M27: Kỹ năng thiết kế quy trình IT
 
 
(2 buổi)