KHÓA HỌC
QUẢN LÝ & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC BỘ PHẬN IT

 

Thời gian học: 1-2 Ngày

Thông tin chi tiết:

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@infochief.com.vn 
  ĐT: (028) 22 467 086 / 0907 000 277

Hotline: 0907 000 277

 

Nội dung chi tiết

Phần 1. Cơ chế vận hành tổ chức IT
- Chức năng của tổ chức IT
- Mục tiêu và vai trò nhiệm vụ của tổ chức IT
- Hoạt động của tổ chức IT

Phần 2. Mô hình tổ chức IT
- Khách hàng của bộ phận IT (IT Customers)
- Dịch vụ IT cung cấp (IT Services)
- Các chức năng IT (IT Functions)
- 3 Mô hình cấu trúc tổ chức IT
   + Cấu trúc theo chiều ngang
   + Cấu trúc cân bằng
   + Cấu trúc theo chiều dọc

Phần 3. Thiết kế tổ chức IT
- Mục tiêu thiết kế tổ chức IT
- Hoạt động thiết kế tổ chức IT
- Xây dựng một nhóm IT mới
   + Nhóm chức năng phát triển ứng dụng
   + Nhóm chức năng quản lý kiến trúc hạ tầng
   + Nhóm chức năng quản lý cơ sở dữ liệu
   + Nhóm chức năng quản lý hỗ trợ Helpdesk/ Support
   + Nhóm chức năng quản lý dự án IT

Phần 4. Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực IT hiện tại
- Bản tự đánh giá kỹ năng IT Helpdesk Support
- Bản tự đánh giá kỹ năng IT Network Support
- Ma trận kỹ năng nhân viên IT

Phần 5. Tuyển dụng và phỏng vấn nhân viên IT
- Xác định nhu cầu tuyển dụng nhân lực IT
- Phỏng vấn nhân viên IT
- Bảng mô tả công việc tuyển dụng (Job Description)
- Phỏng vấn ứng viên IT

Phần 6. Quản lý & Tổ chức công việc phòng IT
- Định nghĩa vai trò & Trách nhiệm nhân viên
- Thiết kế ma trận phân công nhiệm vụ nhân viên IT (Duties List)
- Thiết kế thủ tục hoạt động chuẩn IT (SOP – Standard Operating Procedure)
- Sắp lịch thực hiện công việc theo định kỳ các nhóm chức năng và cá nhân (Checklist)
- Các kỹ thuật giúp nhân viên IT tập trung vào công việc
- Xây dựng và duy trì các cuộc họp phòng IT
- Xây dựng chỉ tiêu KPI hoạt động hàng năm cho phòng IT
- Các công cụ giám sát, đánh giá và cải tiến chỉ tiêu KPI

Phần 7. Phụ lục template và ví dụ mẫu đính kèm

Các chuyên đề IT ngắn hạn (short course)
mà chúng tôi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp

 M1: Xây dựng định hướng chiến lược  IT trong doanh nghiệp
 
(2 buổi)

M2: Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT hiệu quả
 
(2 buổi)
 M3: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ User chuyên nghiệp
 
(2 buổi)
     
M4: Quản lý tài sản IT

 
(2 buổi)
 M5: Quản lý cấu hình IT

 
(2 buổi)
 M6: Quản lý thay đổi IT

 
(2 buổi)
     
 M7: Quản trị bảo mật thông tin

 
(2 buổi)
 M8: Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
 
(2 buổi)
 M9: Quản lý tuân thủ IT

 
(2 buổi)
     
 M10: Quản lý rủi ro IT

 
(2 buổi)
 M11: Kiểm toán hệ thống IT

 
(2 buổi)
 M12: Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
 
(2 buổi)
     
 M13: Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT

 
(2 buổi)
 M14: Quản lý hệ thống thông tin

 
(2 buổi)
 M15: Quản lý nhân viên IT

 
(2 buổi)
     
 M16: 90 Ngày đầu quản lý IT

 
(2 buổi)
 M17: Quản lý ngân sách IT

 
(2 buổi)
 M18: Lập kế hoạch dự án IT

 
(2 buổi)
 

 

   
 M19: Quản lý hạ tầng IT
(Data-center & Server-room)

 
(2 buổi)
 M20: Thiết kế giải pháp IT

 
(2 buổi)
 M21: Tổ chức và làm việc nhóm IT
 
(2 buổi)
     
 M22: Kỹ năng hỗ trợ User
 bằng điện thoại

 
(2 buổi)
 M23: Kỹ năng lắng nghe và
 giao tiếp với User

 
(2 buổi)
 M24: Kỹ năng làm việc với User khó tính
 
(2 buổi)
     
 M25: Kỹ năng giải quyết vấn đề IT

 
(2 buổi)
 M26: Kỹ năng viết tài liệu IT hỗ trợ

 
(2 buổi)
 M27: Kỹ năng thiết kế quy trình IT
 
 
(2 buổi)
     

 

 

     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc