KHÓA HỌC LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN IT 

 

Thời gian học: 4 buổi

Thông tin chi tiết:

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@infochief.com.vn 
  ĐT: (028) 22 467 086 / 0907 000 277

Hotline: 0907 000 277

 

Nội dung chi tiết

Phần 1. Các khái niệm và phân loại dự án IT
    -  Đánh giá thành công của quản lý dự án IT
    -  5 Quy tắc nền tảng để đảm bảo dự án IT thành công
    -  Các kỹ năng và kinh nghiệm cần có của Project Manager
    -  Các loại dự án IT thường gặp trong doanh nghiệp
    -  Phân loại dự án IT dựa vào các yếu tố rủi ro

Phần 2. Xác định vai trò các bên liên quan trong dự án IT
    -  Người bảo trợ dự án
    -  Giám đốc/ Trưởng dự án
    -  Người quản lý chức năng dự án
    -  Người sử dụng
    -  Nhà cung cấp

Phần 3. Đề xuất dự án IT
    -  Đề xuất kế hoạch dự án
    -  Bảng điều lệ dự án (Project charter)
    -  Họp công bố và khởi động dự án (Kick-off)

Phần 4. Lập kế hoạch dự án IT
    -  Bảng kế hoạch phạm vi dự án
    -  Bảng kế hoạch công việc chi tiết
    -  Bảng kế hoạch tài nguyên cho dự án
    -  Bảng kế hoạch ngân sách dự án
    -  Bảng kế hoạch mua sắm hàng hoá dịch vụ IT
    -  Bảng kế hoạch truyền thông dự án
    -  Bảng kế hoạch quản lý rủi ro dự án
    -  Bảng kế hoạch bảo mật cho dự án IT
    -  Bảng kế hoạch thử nghiệm cho dự án
    -  Bảng kế hoạch đào tạo
    -  Bảng kế hoạch quản lý sự thay đổi dự án
    -  Bảng kế hoạch quản lý chất lượng dự án

Phần 5. Giai đoạn thực hiện dự án IT
    - Quy trình thực hiện dự án IT

Phần 6. Giám sát/ kiểm soát dự án IT

Phần 7. Kết thúc dự án IT 

Phần 8. Phụ lục Template & Ví dụ mẫu đính kèm

 

Các chuyên đề IT ngắn hạn (short course)
mà chúng tôi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp

 M1: Xây dựng định hướng chiến lược  IT trong doanh nghiệp
 
(2 buổi)

M2: Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT hiệu quả
 
(2 buổi)
 M3: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ User chuyên nghiệp
 
(2 buổi)
     
M4: Quản lý tài sản IT

 
(2 buổi)
 M5: Quản lý cấu hình IT

 
(2 buổi)
 M6: Quản lý thay đổi IT

 
(2 buổi)
     
 M7: Quản trị bảo mật thông tin

 
(2 buổi)
 M8: Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
 
(2 buổi)
 M9: Quản lý tuân thủ IT

 
(2 buổi)
     
 M10: Quản lý rủi ro IT

 
(2 buổi)
 M11: Kiểm toán hệ thống IT

 
(2 buổi)
 M12: Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
 
(2 buổi)
     
 M13: Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT

 
(2 buổi)
 M14: Quản lý hệ thống thông tin

 
(2 buổi)
 M15: Quản lý nhân viên IT

 
(2 buổi)
     
 M16: 90 Ngày đầu quản lý IT

 
(2 buổi)
 M17: Quản lý ngân sách IT

 
(2 buổi)
 M18: Lập kế hoạch dự án IT

 
(2 buổi)
 

 

   
 M19: Quản lý hạ tầng IT
(Data-center & Server-room)

 
(2 buổi)
 M20: Thiết kế giải pháp IT

 
(2 buổi)
 M21: Tổ chức và làm việc nhóm IT
 
(2 buổi)
     
 M22: Kỹ năng hỗ trợ User
 bằng điện thoại

 
(2 buổi)
 M23: Kỹ năng lắng nghe và
 giao tiếp với User

 
(2 buổi)
 M24: Kỹ năng làm việc với User khó tính
 
(2 buổi)
     
 M25: Kỹ năng giải quyết vấn đề IT

 
(2 buổi)
 M26: Kỹ năng viết tài liệu IT hỗ trợ

 
(2 buổi)
 M27: Kỹ năng thiết kế quy trình IT
 
 
(2 buổi)
     

     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc