KHÓA HỌC LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH IT 

 

Thời gian học: 2 buổi

Thông tin chi tiết:

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@infochief.com.vn 
  ĐT: (028) 22 467 086 / 0907 000 277

Hotline: 0907 000 277

 

Nội dung chi tiết

Phần 1. Một số khái niệm về ngân sách IT
- Bảng kế hoạch ngân sách IT là gì ?
- Thời điểm nào sẽ lập ngân sách ?
- Thủ tục thành lập ban ngân sách trong doanh nghiệp
- Phân loại chi phí IT
- 3 Vai trò của ngân sách IT

Phần 2. Quy trình thiết lập ngân sách IT
- Vai trò và trách nhiệm của người quản lý IT
- Chuẩn bị thông tin đầu vào cho xây dựng ngân sách
- Xây dựng kế hoạch ngân sách IT
- Ngân sách cho hoạt động (OPEX - Operational Expenditure).
- Ngân sách vốn đầu tư (CAPEX - Capital Expenditure)
- Tổng chi phí sở hữu (TCO - Total Cost of Ownership)
- Khấu hao giá trị tài sản

Phần 3. Xây dựng ngân sách hoạt động IT (Opex)
- Chi phí lương nhân viên và tuyển dụng
- Các khoản chi phí khác dành cho nhân viên IT
- Các loại chi phí duy trì hoạt động IT hàng năm

Phần 4. Xây dựng ngân sách đầu tư IT (Capex)
- Trình bày kế hoạch ngân sách
- Theo dõi, Báo cáo & Cập nhật ngân sách IT
- Tỉ lệ hoàn vốn đầu tư – Thời gian hoàn vốn
- Nguyên tắt để tính toán ROI hiệu quả
- Các giá trị lợi ích hữu hình của dự án IT
- Các giá trị lợi ích vô hình của dự án đầu tư IT
- Biểu mẫu tính hoàn vốn đầu tư các dự án IT (ROI - Return On Investment)

Phần 5. Phụ lục Template & Ví dụ mẫu đính kèm

Các chuyên đề IT ngắn hạn (short course)
mà chúng tôi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp

 M1: Xây dựng định hướng chiến lược  IT trong doanh nghiệp
 
(2 buổi)

M2: Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT hiệu quả
 
(2 buổi)
 M3: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ User chuyên nghiệp
 
(2 buổi)
     
M4: Quản lý tài sản IT

 
(2 buổi)
 M5: Quản lý cấu hình IT

 
(2 buổi)
 M6: Quản lý thay đổi IT

 
(2 buổi)
     
 M7: Quản trị bảo mật thông tin

 
(2 buổi)
 M8: Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
 
(2 buổi)
 M9: Quản lý tuân thủ IT

 
(2 buổi)
     
 M10: Quản lý rủi ro IT

 
(2 buổi)
 M11: Kiểm toán hệ thống IT

 
(2 buổi)
 M12: Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
 
(2 buổi)
     
 M13: Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT

 
(2 buổi)
 M14: Quản lý hệ thống thông tin

 
(2 buổi)
 M15: Quản lý nhân viên IT

 
(2 buổi)
     
 M16: 90 Ngày đầu quản lý IT

 
(2 buổi)
 M17: Quản lý ngân sách IT

 
(2 buổi)
 M18: Lập kế hoạch dự án IT

 
(2 buổi)
 

 

   
 M19: Quản lý hạ tầng IT
(Data-center & Server-room)

 
(2 buổi)
 M20: Thiết kế giải pháp IT

 
(2 buổi)
 M21: Tổ chức và làm việc nhóm IT
 
(2 buổi)
     
 M22: Kỹ năng hỗ trợ User
 bằng điện thoại

 
(2 buổi)
 M23: Kỹ năng lắng nghe và
 giao tiếp với User

 
(2 buổi)
 M24: Kỹ năng làm việc với User khó tính
 
(2 buổi)
     
 M25: Kỹ năng giải quyết vấn đề IT

 
(2 buổi)
 M26: Kỹ năng viết tài liệu IT hỗ trợ

 
(2 buổi)
 M27: Kỹ năng thiết kế quy trình IT
 
 
(2 buổi)
     

     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc