KHÓA HỌC XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG & LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC IT

 

Thời gian học: 3 ngày/ 6 buổi

Thông tin chi tiết:

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@infochief.com.vn 
  ĐT: (028) 22 467 086 / (028) 22 194 047

Hotline: 0907 000 277

 

Nội dung chi tiết

Phần 1. Chiến lược IT là gì?
- Sự khác biệt giữa kế hoạch IT và chiến lược IT như thế nào ?
- Tại sao cần có kế hoạch chiến lược IT ?
- Thời điểm nào bạn nên có bản kế hoạch chiến lược IT ?
- Làm sao để chiến lược IT thành công ?
- Phạm vi chiến lược IT và kế hoạch doanh nghiệp

Phần 2. Các thành phần cấu tạo bản kế hoạch chiến lược IT
- Khảo sát dữ liệu đầu vào cho thiết kế bản chiến lược IT
- Dữ liệu đầu ra cho các bản chiến lược IT
- Các nhóm đối tượng trong bản kế hoạch chiến lược IT
- Đối tượng chiến lược P.P.T
- Mô hình kiến trúc doanh nghiệp EA
- Mô hình dịch vụ IT - 5P
- Tiêu chuẩn hệ thống IT

Phần 3. Lập kế hoạch chuẩn bị cho chiến lược IT
- Cách đạt được những cam kết và chấp thuận xây dựng chiến lược
- Phân tích các bên liên quan
- Thành lập nhóm chiến lược IT
- Sắp lịch cho nguồn tài nguyên
- Cuộc họp chuẩn bị xây dựng chiến lược IT
 
Phần 4. Thiết kế bản kế hoạch chiến lược IT
- Xác định mục tiêu của doanh nghiệp và phân tích (P.E.S.T)
- Xem xét nhiệm vụ tổ chức IT hiện tại và xác định tầm nhìn công nghệ dài hạn
- Các câu hỏi chuẩn bị để phỏng vấn nhu cầu kinh doanh
- Đánh giá và phân tích SWOT năng lực hệ thống IT
- Đánh giá các xu hướng ứng dụng công nghệ
- Xác định mục tiêu IT và thiết kế lộ trình chiến lược IT
- Đề xuất các dự án IT theo lộ trình chiến lược IT

Phần 5. Triển khai chiến lược IT
- Công cụ triển khai giám sát chiến lược IT
- Đánh giá tính khả thi dự án chiến lược
- Dự án tư vấn & Dự án phát triển
- 6 Nguyên tắc để quản trị dự án IT thành công
- Xây dựng mối quan hệ trong quản trị dự án
- Quy trình quản lý 1 dự án IT thành công
- Các bước lập kế hoạch triển khai dự án IT phức tạp
- Cách sắp lịch tích hợp nhiều dự án IT hiệu quả
- Kiểm soát rủi ro trong dự án chiến lược IT


Phần 6. Chuẩn bị cuộc họp trình bày kế hoạch chiến lược IT
Phần 7. Phụ lục Template & Ví dụ mẫu đính kèm

Các chuyên đề IT ngắn hạn (short course)
mà chúng tôi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp

 M1: Xây dựng định hướng chiến lược  IT trong doanh nghiệp
 
(2 buổi)

M2: Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT hiệu quả
 
(2 buổi)
 M3: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ User chuyên nghiệp
 
(2 buổi)
     
M4: Quản lý tài sản IT

 
(2 buổi)
 M5: Quản lý cấu hình IT

 
(2 buổi)
 M6: Quản lý thay đổi IT

 
(2 buổi)
     
 M7: Quản trị bảo mật thông tin

 
(2 buổi)
 M8: Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
 
(2 buổi)
 M9: Quản lý tuân thủ IT

 
(2 buổi)
     
 M10: Quản lý rủi ro IT

 
(2 buổi)
 M11: Kiểm toán hệ thống IT

 
(2 buổi)
 M12: Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
 
(2 buổi)
     
 M13: Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT

 
(2 buổi)
 M14: Quản lý hệ thống thông tin

 
(2 buổi)
 M15: Quản lý nhân viên IT

 
(2 buổi)
     
 M16: 90 Ngày đầu quản lý IT

 
(2 buổi)
 M17: Quản lý ngân sách IT

 
(2 buổi)
 M18: Lập kế hoạch dự án IT

 
(2 buổi)
 

 

   
 M19: Quản lý hạ tầng IT
(Data-center & Server-room)

 
(2 buổi)
 M20: Thiết kế giải pháp IT

 
(2 buổi)
 M21: Tổ chức và làm việc nhóm IT
 
(2 buổi)
     
 M22: Kỹ năng hỗ trợ User
 bằng điện thoại

 
(2 buổi)
 M23: Kỹ năng lắng nghe và
 giao tiếp với User

 
(2 buổi)
 M24: Kỹ năng làm việc với User khó tính
 
(2 buổi)
     
 M25: Kỹ năng giải quyết vấn đề IT

 
(2 buổi)
 M26: Kỹ năng viết tài liệu IT hỗ trợ

 
(2 buổi)
 M27: Kỹ năng thiết kế quy trình IT
 
 
(2 buổi)