KHÓA HỌC XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG & LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC IT

 

 

Giới thiệu chương trình

Kế hoạch chiến lược Công Nghệ Thông Tin (IT Strategy Plan) là tài liệu mô tả chi tiết các hoạt động và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp mà trong đó Công nghệ thông tin được sử dụng để hỗ trợ mọi mục tiêu hoạt động kinh doanh. Trong khi chiến lược CNTT tập trung vào cách CNTT sẽ giúp doanh nghiệp thành công, thì kế hoạch chiến lược CNTT là lộ trình giúp doanh nghiệp thực hiện những chiến lược đó. Kế hoạch vạch ra các lĩnh vực mà CNTT có thể đóng góp giá trị kinh doanh và chỉ ra cách mà một tổ chức có thể đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách tận dụng tối đa các nguồn lực công nghệ.

Các mục tiêu được vạch ra trong kế hoạch chiến lược CNTT của tổ chức phải phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức doanh nghiệp, nhưng cũng phải đủ mềm dẻo để đáp ứng các ưu tiên và công nghệ hỗ trợ kinh doanh mới có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Điều quan trọng đối với bộ phận CNTT của tổ chức doanh nghiệp là phải biết các
mục tiêu ưu tiên và xác định các dự án CNTT khả thi mà doanh nghiệp nên đầu tư.

Các thành phần của kế hoạch chiến lược CNTT
Kế hoạch chiến lược CNTT cần phác thảo một tuyên bố sứ mệnh, bao gồm những gì kế hoạch cần đạt được và các liên quan đến mục tiêu kinh doanh tổng thể của tổ chức doanh nghiệp. Thường thì bước đầu tiên để tạo ra một kế hoạch
chiến lược CNTT hiệu quả là bắt đầu với việc xem xét kế hoạch chiến lược của tổ chức doanh nghiệp, giúp xác định các lĩnh vực mà việc sử dụng công nghệ có thể cải thiện hoạt động và các mục tiêu kinh doanh.

Phát triển kế hoạch chiến lược CNTT nên bao gồm phân tích SWOT về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa để xác định các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến khả năng đóng góp vào sự thành công của một tổ chức doanh nghiệp. Quá trình này cũng sẽ giúp phân tích khoảng cách giữa hiện tại (AS-IS) những gì mà bộ phận CNTT đang làm và đạt được với những gì nó mong muốn sẽ đạt được trong tương lai được xác định (TO-BE). Tiếp đó, bộ phận IT có thể xác định các rào cản và các nguồn lực cần thiết để thu hẹp khoảng cách đó.

Phân tích SWOT cũng giúp xác định bất kỳ tài sản công nghệ nào mà có thể là một lợi thế cạnh tranh chưa biết và tổ chức doanh nghiệp nên cân nhắc đầu tư.

Cuối cùng, điều quan trọng là kế hoạch chiến lược CNTT phải rõ ràng về
các mục tiêu cuối cùng của nó, bao gồm danh sách đầu tư công nghệ mà bộ phận CNTT coi là ưu tiên đóng góp cho sự thành công của tổ chức doanh nghiệp. Tuy nhiên, kế hoạch cũng nên bao gồm các đánh giá ngân sách CNTT hiện tại của công ty và phân bổ các nguồn lực và trách nhiệm cụ thể của dự án trong bộ phận CNTT để đáp ứng các mục tiêu chiến lược IT đặt ra.

 

Thời gian học: 2- 3 ngày

Thông tin chi tiết:

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@infochief.com.vn 
  ĐT: (028) 22 467 086 / 0907 000 277

Hotline: 0907 000 277

 

Nội dung chi tiết

Phần 1. Chiến lược IT là gì?
- Sự khác biệt giữa kế hoạch IT và chiến lược IT như thế nào ?
- Tại sao cần có kế hoạch chiến lược IT ?
- Thời điểm nào bạn nên có bản kế hoạch chiến lược IT ?
- Làm sao để chiến lược IT thành công ?
- Phạm vi chiến lược IT và kế hoạch doanh nghiệp

Phần 2. Các thành phần cấu tạo bản kế hoạch chiến lược IT
- Khảo sát dữ liệu đầu vào cho thiết kế bản chiến lược IT
- Dữ liệu đầu ra cho các bản chiến lược IT
- Các nhóm đối tượng trong bản kế hoạch chiến lược IT
- Đối tượng chiến lược P.P.T
- Mô hình kiến trúc doanh nghiệp EA
- Mô hình dịch vụ IT - 5P
- Tiêu chuẩn hệ thống IT

Phần 3. Lập kế hoạch chuẩn bị cho chiến lược IT
- Cách đạt được những cam kết và chấp thuận xây dựng chiến lược
- Phân tích các bên liên quan
- Thành lập nhóm chiến lược IT
- Sắp lịch cho nguồn tài nguyên
- Cuộc họp chuẩn bị xây dựng chiến lược IT
 
Phần 4. Thiết kế bản kế hoạch chiến lược IT
- Xác định mục tiêu của doanh nghiệp và phân tích (P.E.S.T)
- Xem xét nhiệm vụ tổ chức IT hiện tại và xác định tầm nhìn công nghệ dài hạn
- Các câu hỏi chuẩn bị để phỏng vấn nhu cầu kinh doanh
- Đánh giá và phân tích SWOT năng lực hệ thống IT
- Đánh giá các xu hướng ứng dụng công nghệ
- Xác định mục tiêu IT và thiết kế lộ trình chiến lược IT
- Đề xuất các dự án IT theo lộ trình chiến lược IT

Phần 5. Triển khai chiến lược IT
- Công cụ triển khai giám sát chiến lược IT
- Đánh giá tính khả thi dự án chiến lược
- Dự án tư vấn & Dự án phát triển
- 6 Nguyên tắc để quản trị dự án IT thành công
- Xây dựng mối quan hệ trong quản trị dự án
- Quy trình quản lý 1 dự án IT thành công
- Các bước lập kế hoạch triển khai dự án IT phức tạp
- Cách sắp lịch tích hợp nhiều dự án IT hiệu quả
- Kiểm soát rủi ro trong dự án chiến lược IT


Phần 6. Chuẩn bị cuộc họp trình bày kế hoạch chiến lược IT
Phần 7. Phụ lục Template & Ví dụ mẫu đính kèm

Các chuyên đề IT ngắn hạn (short course)
mà chúng tôi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp

 M1: Xây dựng định hướng chiến lược  IT trong doanh nghiệp

M2: Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT hiệu quả
 M3: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ User chuyên nghiệp
     
M4: Quản lý tài sản IT

 M5: Quản lý cấu hình IT

 M6: Quản lý thay đổi IT

     
 M7: Quản trị bảo mật thông tin

 M8: Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
 M9: Quản lý tuân thủ IT

     
 M10: Quản lý rủi ro IT

 M11: Kiểm toán hệ thống IT

 M12: Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
     
 M13: Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT

 M14: Quản lý hệ thống thông tin

 M15: Quản lý nhân viên IT

     
 M16: 90 Ngày quản lý IT

 M17: Quản lý ngân sách IT

 M18: Lập kế hoạch dự án IT

 

 

   
 M19: Quản lý hạ tầng IT
(Data-center & Server-room)

 M20: Thiết kế giải pháp IT

 M21: Tổ chức và làm việc nhóm IT
     
 M22: Kỹ năng hỗ trợ User
 bằng điện thoại

 M23: Kỹ năng lắng nghe và
 giao tiếp với User

 M24: Kỹ năng làm việc với User khó tính
     
 M25: Kỹ năng giải quyết vấn đề IT  M26: Kỹ năng viết tài liệu IT hỗ trợ  M27: Kỹ năng thiết kế quy trình IT
     

 

 

     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc