Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Quản lý máy trạm (Desktop/Laptop)

 

Quản lý máy trạm (Desktop/Laptop)


Quản lý máy tính cá nhân PC Desktop hoặc Laptop rất cần thiết để duy trì năng suất làm việc của người dùng đầu cuối trong doanh nghiệp, bằng cách giảm thời gian chờ của máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. Quản lý máy tính cá nhân bao gồm các hoạt động cài đặt, bảo trì, nâng cấp, thay đổi, và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ người sử dụng. Bên cạnh đó còn một số hoạt động quản lý tài sản từ khi một người dùng mới vào công ty cho đến khi nghỉ việc như: Chính sách mua sắm máy PC, chính sách ngân sách PC, tiêu chuẩn cấu hình, bàn giao thiết bị phần cứng, license phần mềm, các ứng dụng cài đặt, chính sách quản lý PC.

 Loại 

 Tên file công cụ  

ITD_PC01_Chart_So do phan mem cai dat cho tung vi tri may tinh.vsd

ITD_PC02_Checklist_Cac thiet bi Sparepart can thiet cho IT support.doc

ITD_PC03_Checklist_Cac ung dung software cai dat tren PC.xls

ITD_PC04_Checklist_Chuyen doi du lieu may tinh cu sang may tinh moi.xls

ITD_PC05_Checklist_Cong viec Cai dat Workstation va User.doc

ITD_PC06_Checklist_Danh sach cong viec bao tri ve sinh may tinh.doc

ITD_PC07_Checklist_Danh sach cong viec khi cai dat moi hoac thay the may tinh.doc

ITD_PC08_Flowchart_Quy trinh thu hoi tai san IT khi User nghi viec.xls

ITD_PC09_Flowchart_So do quy trinh trouble shooting PC - Laptop.doc

ITD_PC10_Form_ Bao cao su co phan cung Desktop_Laptop_Printer.xls

ITD_PC11_Form_Bao cao cac phan mem da duoc cai dat.xls

ITD_PC12_Form_Bao cao tai san thiet bi IT hang nam.xls

ITD_PC13_Form_Bien ban ban giao tai san Laptop cho nguoi dung.doc

ITD_PC14_Form_Bien ban giao nhan tai san IT cho nguoi dung.xls

ITD_PC15_Form_Mapping tai khoan tai san IT va Ke toan.doc

ITD_PC16_Form_Phan tich chi phi va thoi gian su dung cua tai san IT.xls

ITD_PC17_Form_Phieu yeu cau thay doi (Move_Install_Change_Add) lien quan PC.doc

ITD_PC18_Form_Theo doi thiet bi IT cho muon.xls

ITD_PC19_Form_Theo doi cau hinh cac loai thiet bi IT cho muon.doc

ITD_PC20_Form_Theo doi thong tin kho thiet bi IT du phong thay the.xls

ITD_PC21_Form_Thong tin ho so bao tri thiet bi IT.xls

ITD_PC22_Form_Thong tin hop dong dich vu bao tri.xls

ITD_PC23_Form_Thong tin hop dong thue muon dich vu IT.xls

ITD_PC24_Form_Thong tin kho thiet bi IT du phong thay the.xls

ITD_PC25_Form_Thong tin tai san may tinh Laptop.xls

ITD_PC26_Form_Thong tin thiet bi may tinh IT.xls

ITD_PC27_Form_Thong tin tai san thiet bi may tinh PC.xls

ITD_PC28_Guidance_Huong dan yeu cau bao cao phan cung va phan mem PC.doc

ITD_PC29_Guidance_Thuat ngu quan ly tai san IT.doc

ITD_PC30_Sample_Khao sat toan bo tai san he thong IT.xls

ITD_PC31_Chinh sach bao tri PC.doc

ITD_PC32_Chinh sach chuan cai dat_mua_ho tro phan mem cho PC.doc

ITD_PC33_Chinh sach di chuyen_them moi_thay the PC cho User.doc

ITD_PC34_Chinh sach quan ly kho thiet bi va Sparepart cua IT.doc

ITD_PC35_Chinh sach quan ly tiet kiem nang luong dien cho PC.doc

ITD_PC36_Chinh sach thay the_sua chua thiet bi IT.doc

  Desktop Management.rar (820 KB)

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook