Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Quản lý Helpdesk (IT Helpdesk)

 

Quản lý Helpdesk (IT Helpdesk)


IT trong doanh nghiệp là tổ chức cung cấp và hỗ trợ dịch vụ IT, bộ phận Helpdesk là điểm kết nối duy nhất từ phía người dùng (Users) với bộ phận CNTT, để đánh giá, đo lường một trong những thành công hoạt động của bộ phận IT là sự thoả mãn, hài lòng của người sử dụng các dịch vụ CNTT. Chúng tôi xây dựng ra các công cụ Helpdesk mục tiêu hỗ trợ bộ phận IT xây dựng quy trình một cách tốt nhất; hiểu được mong đợi của khách hàng, tăng cường về chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ.

Loại 

 Tên file công cụ  

ITD-HD01_Form_Phieu yeu cau ho tro IT Helpdesk User.doc

ITD-HD02_Form_Phieu yeu cau cai dat phan cung_phan mem_yeu cau khac cua User.xls

ITD-HD03_Form_Phieu yeu cau cai dat phan mem cho User.doc

ITD-HD04_Form_Phieu yeu cau cap phat tai khoan Email.doc

ITD-HD05_Form_Phieu yeu cau chuan bi dich vu IT cho nhan vien moi.doc

ITD-HD06_Form_Phieu yeu cau su dung cac dich vu IT danh cho User.doc

ITD-HD07_Form_Phieu yeu cau duoc gui Email ra ben ngoai.doc

ITD-HD08_Form_Phieu yeu cau duoc truy cap Internet.doc

ITD-HD09_Form_Phieu yeu cau duoc truy cap tu xa qua VPN.doc

ITD-HD10_Form_Phieu yeu cau lap trinh.xls

ITD-HD11_Form_Phieu yeu cau phan quyen truy cap file hay thu muc.xls

ITD-HD12_Form_Phieu yeu cau Reset lai mat khau.doc

ITD-HD13_Form_Phieu yeu cau cung cap dia chi IP.doc

ITD-HD14_Form_Phieu yeu cau su dung dich vu telephone STD-ISD.doc

ITD-HD15_Form_Phieu yeu cau tang them Quota cho hop mail.doc

ITD-HD16_Huong dan ve thuc hien mot yeu cau dich vu IT.doc

ITD-HD17_Quy trinh quan ly yeu cau dich vu IT.doc

ITD-HD18_Quy trinh yeu cau dich vu lap trinh phan mem.doc

ITD-HD19_Tap hop cac mo hinh yeu cau ho tro.doc

ITD-HD20_Flowchart Yeu cau ho tro chung.doc

ITD-HD21_Flowchart Yeu cau truy cap dich vu.doc

ITD-HD22_Flowchart Yeu cau thay doi quyen.doc

ITD-HD23_Flowchart Yeu cau mua sam.doc

ITD-HD24_Flowchart Yeu cau ho tro.doc

ITD-HD25_Checklist_Quan ly Helpdesk.xls

ITD-HD26_Form_Thu chao bo phan IT gui cho new User va nhung cau hoi thuong gap.doc

ITD-HD27_Checklist_Quyet Virus_Spyware.doc

ITD-HD28_Checklist_Kiem tra phan mem cai dat_dinh kem voi yeu cau cai phan mem.doc

ITD-HD29_Checklist_Kiem tra E-mail truoc khi gui di cua IT Helpdesk cho user .doc

ITD-HD30_Checklist_Khi co nguoi dung moi vao cong ty.doc

ITD-HD31_Checklist_Danh sach kiem tra hoat dong IT Helpdesk.xls

ITD-HD32_Checklist_Cac loai phan mem can su dung.doc

ITD-HD33_Guidance_Card huong dan Users.doc

ITD-HD35_Guidance_Huong dan cai dat chuan IT.xls

ITD-HD36_Form_Bien ban thu hoi cac tai khoan User khi nhan vien nghi viec.doc

ITD-HD37_Guidance_Huong dan IT cho nguoi dung moi.doc

ITD-HD38_Flowchart_Bao cao thong ke trang thai helpdesk.vsd

ITD-HD39_Form_Danh gia cong viec cua nhan vien duoc dao tao.doc

ITD-HD40_Score_Kiem tra va do luong chat luong hoat dong cua dich vu IT.xls

ITD-HD41_Sample_Quy dinh muc uu tien xu ly cac su co.doc

ITD-HD42_Form_Theo doi chat luong lap trinh.xls

ITD-HD43_Form_Quan ly ho so yeu cau lap trinh.xls

ITD-HD44_Form_Danh sach nguoi dung chinh (virtual IT ) co the ho tro IT.doc

ITD-HD45_Flowchart_Quy trinh hoat dong ho tro nguoi dung.xls

ITD-HD46_Form_Danh gia ky nang su dung phan mem cua Users.doc

ITD-HD47_Form_Danh gia ky nang su dung may tinh cua nhan vien moi.doc

ITD-HD48_Sample_Khao sat su thoa man khach hang noi bo.xls

ITD_HD49_Checklist_Cac buoc cai dat may in Server.doc

ITD_HD50_Form_Thong tin theo doi ton kho muc in du phong.xls

ITD_HD51_Form_Khao sat user ve chat luong may in.doc

ITD_HD52_Form_Khao sat user ve tinh trang hoat dong may in.xls

  IT Helpdesk Management.rar (1.13 MB)

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc