Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Quản lý nhà cung cấp IT (IT Supplier)

 

Quản lý nhà cung cấp IT (IT Supplier)


Trong hoạt động quản lý hệ thống công nghệ thông tin tại doanh nghiệp, nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho hệ thống IT đóng vai trò rất quan trọng đối với việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Do đóquan hệ nhà cung cấp, mua sắm công nghệ thông tin đòi hỏi cần phải xây dựng quy trình mua sắm như thế nào để đáp ứng được tiêu chí đặt ra và thoả mãn nhu cầu cần trang bị của doanh nghiệp là không đơn giản, đòi hỏi phải có phương pháp so sánh, đánh giá rủi ro, kiểm tra chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp, và cuối cùng quyết định thuê hay mua,..Nhóm công cụ trong phần này sẽ hỗ trợ nhà quản lý IT các tiêu chí trong việc ra quyết định mua sắm phần cứng, phần mềm, dịch vụ, đấu thầu,..một cách dễ dàng và chuyên nghiệp.

Loại 

 Tên file công cụ  

ITD_VR01.Form_Khao sat nhu cau dau tu mua sam he thong IT.xls

ITD_VR02.Procedure_Quy trinh mua sam thiet bi IT.doc

ITD_VR03.Form_Bang so sanh tieu chi lua chon san pham dich vu IT.xls

ITD_VR04.Form_Bang so sanh tieu chi lua chon nha cung cap IT.xls

ITD_VR05.Form_Bang so sanh tieu chi danh gia nha cung cap thiet bi van phong.xls

ITD_VR06.Form_Danh gia toan dien nang luc nha tu van CNTT.doc

ITD_VR07.Checklist_Danh sach kiem tra thong tin nha cung cap (RFI).xls

ITD_VR08.Form_Danh gia co so ha tang cua nha cung cap dich vu IT.xls

ITD_VR09.Form_Yeu cau duoc truy cap vao he thong IT danh cho nha thau.doc

ITD_VR10.Checklist_Kiem tra thong tin hop dong thue muon thiet bi tin hoc.doc

ITD_VR11.Checklist_Danh sach kiem tra dich vu cua nha cung cap IT.doc

ITD_VR12.Form_Bien ban giao nhan thiet bi voi nha cung cap.doc

ITD_VR13.Form_Thong tin can quan tam hop dong nha cung cap.xls

ITD_VR14.Form_Thong tin nha cung cap License phan mem.xls

ITD_VR15.Form_Theo doi thanh toan cho nha cung cap.xls

ITD_VR16.Form_Thong tin danh sach tat ca nha cung cap quen thuoc.xls

ITD_VR17.Score_Danh gia va kiem tra dac tinh ky thuat khi mua sam phan mem.xls

ITD_VR18_Thu tuc mua sam thiet bi IT.doc

ITD_VR19_Form_Quan ly va danh gia hieu qua cua hop dong thue ngoai IT.xls

ITD_VR20_Chinh sach noi quy cac khoan hoa hong nha cung cap.doc

ITD_VR21_Chinh sach mua sam theo quy dinh chuan phan cung va phan mem.doc

ITD_VR22_Chinh sach danh gia rui ro nha cung cap.doc

ITD_VR23_Chinh sach quan he voi nha cung cap.doc

ITD_VR24_Chinh sach mua sam _ dau tu IT.doc

ITD_VR25_Chinh sach chuan cho he thong IT.doc

ITD_VR26_Quy dinh chuan IT mua sam cau hinh Desktop.doc

  IT Supplier Management.rar (309 KB)

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook