Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Quản lý bộ phận IT (IT Organization)

 

Quản lý bộ phận IT (IT Organization)


Tuỳ theo quy mô của tổ chức, doanh nghiệp. Bộ phận CNTT có thể rất đa dạng với nhiều nhóm chức năng khác nhau (Network, System, Program, Helpdesk, Project,...). Quy mô nhân sự IT có thể từ vài người cho đến hàng trăm người. Để quản lý, điều hành hoạt động của một bộ máy như vậy đòi hỏi người quản lý IT phải có những công cụ hỗ trợ đắc lực đủ mạnh để kiểm soát mọi hoạt động đã và đang diễn ra trong tổ chức của mình. Nhóm công cụ này giúp bạn thực hiện được điều đó, đồng thời hỗ trợ triển khai các hoạt động tác nghiệp, và phát triển văn hoá của tổ chức của mình một cách chuyên nghiệp.

Loại 

 Tên file công cụ  

ITD_OG01.Org Chart_So do to chuc cac nhom chuc nang IT.xls

ITD_OG02.Org Chart_So do to chuc kien truc ha tang he thong IT.xls

ITD_OG03.Org Chart_So do to chuc nhom lap trinh ung dung.xls

ITD_OG04.Org Chart_So do to chuc cac du an IT dac biet.xls

ITD_OG05.Form_Danh sach tat ca cac cong viec co dinh cua bo phan IT.xls

ITD_OG06.Form_Danh sach cong viec uu tien IT.xls

ITD_OG07.Form_Yeu cau ky nang cho tung vi tri trong to chuc IT.doc

ITD_OG08.Form_Ma tran trach nhiem su ly su co cho cac thanh vien IT.xls

ITD_OG09.Form_Giam sat trach nhiem cong viec cua tat ca nhan vien IT.xls

ITD_OG10.Form_Yeu cau cac loai bao cao de quan ly he thong IT.xls

ITD_OG11.Form_Theo doi hoat dong cac nhom chuc nang IT hang ngay.xls

ITD_OG12.Form_Xay dung muc tieu cua bo phan IT_nhom IT_hang nam.doc

ITD_OG13.Form_Ke hoach viec can lam IT theo Tuan_Thang_Nam.xls

ITD_OG14.Form_Theo doi chi so hoat dong bo phan IT hang thang (IT Dept KPI).xls

ITD_OG15.Form_Phan tich nhu cau can nhan vien IT hang nam.xls

ITD_OG16.Template_Mau cac vai tro va trach nhiem trong to chuc_ bo phan IT.doc

ITD_OG17.Form_Cac noi dung can chuan bi cho cuoc hop IT duoc hieu qua.xls

ITD_OG18.Form_Bien ban noi dung cuoc hop IT.doc

ITD_OG19.Guidance_Phuong phap thao luan de giai quyet van de IT.xls

ITD_OG20.Template_Phan tich nguyen nhan cua cac van de he thong IT.xls

ITD_OG21.Guidance_Huong dan cac quy tac viet mail thong bao va gui cho Users.doc

ITD_OG22.Form_Quy dinh truyen dat thong tin trong bo phan IT.xls

ITD_OG23.Checklist_Chuan bi cho cuoc hop Ảo.doc

ITD_OG24.Form_Lich uu tien cong viec hang ngay.doc

  IT Organization Management.rar  (506 KB)

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc